djepcjTRANSCRIEREA CERTIFICATELOR ŞI A EXTRASELOR DE CĂSĂTORIE ÎNTOCMITE DE AUTORITĂŢILE STRĂINE ÎN REGISTRELE DE STARE CIVILĂ ROMÂNE


- Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- H.G.64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă.

DOCUMENTE NECESARE

1. Cererea de transcriere se adresează primarului unităţii administrativ-teritoriale de la domiciliul solicitantului; cererea se face în nume propriu sau prin împuternicit cu procură specială, autentificată conform prevederilor art.72 alin (6) din H.G.64/2011.
Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate adresează cererea primarului de la ultimul domiciliu avut în ţară, iar cetăţenii români care nu au avut niciodată domiciliul în România vor depune cererea de transcriere a certificatului sau extrasului de stare civilă la primăria Sectorului 1 Bucureşti.
Pentru cetăţenii români de peste 18 ani cu domiciliul în străinătate, cererea de transcriere a certificatului de căsătorie se adresează:
- primarului unităţii administrativ-teritoriale de la ultimul loc de domiciliu avut în ţară;
- primarului Sectorului I al municipiului Bucureşti, dacă nu au avut domiciliul în România.
Persoanele care fac dovada cetăţeniei române cu Certificatul de cetăţenie eliberat de Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie sau misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României depun cererea de transcriere a certificatelor/extraselor de stare civilă, procurate din străinătate, la D.S.C. - Sector 1 Bucureşti;
Persoanele care dobândesc cetăţenia română şi fac dovada domiciliului în România cu permis de şedere pe termen lung eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări vor adresa cererea de transcriere primarului unităţii administrativ-teritoriale a locului de domiciliu, potrivit datelor înscrise în permisul de şedere.
Click aici pentru descărcarea cererii de transcriere a actului de căsătorie

2. Certificatul / extrasul de căsătorie în original, fotocopie şi traducere legalizată de un notar public (din ţară ori din străinătate) sau de oficiul consular român;

3. Actul de identitate în original şi fotocopie:
- pentru cetăţenii români cu domiciliul în ţară: carte de identitate, buletin de identitate, carte de identitate provizorie;
- pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate: titlul de călătorie/ paşaportul C.R.D.S în original şi fotocopie şi adeverinţă eliberată de structura de evidenţă din cadrul serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor de la ultimul domiciliu declarat în România de solicitant pentru a se stabili dacă S.P.C.L.E.P./primăria unităţii administrativ-teritoriale unde a fost depusă cererea are competenţă teritorială privind aprobarea transcrierii.
- Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate care se legitimează cu paşapoarte expirate sau titluri de călătorie, şi sunt în imposibilitate de a se legitima cu un document valabil vor solicita S.P.C.L.E.P. de la ultimul domiciliu eliberarea unei dovezi din care să rezulte cum figurează înregistraţi în R.N.E.P., în baza dovezii şi a paşaportului expirat sau a titlului de călătorie, se va face legitimarea persoanelor de către oficiile de stare civilă;

4. Procura specială autentificată, în original (cu specificarea: “PENTRU TRANSCRIEREA CERTIFICATULUI SAU EXTRASULUI DE CĂSĂTORIE ŞI ELIBERAREA CERTIFICATULUI ROMÂNESC”) şi traducerea în limba română, autentificată de un notar public (din ţară ori din străinătate) sau de oficiul consular român;

5. Declaraţii notariale, din partea ambilor soţi, dacă sunt cetăţeni români, sau numai a soţului cetăţean român, cu privire la numele purtat după căsătorie, în situaţia în care în certificatul/extrasul de căsătorie procurat din străinătate nu se face referire la numele soţilor după căsătorie;

6. Declaraţie din partea titularului actului că nu mai există un alt act transcris/înscris sau reconstituit. (declaraţia nu se dă de către împuternicit)

7. Dovada privind statutul juridic faţă de statul român în cazul în care nu pot face dovada cetăţeniei române;

8. Alte documente necesare clarificării neconcordanţelor privind numele şi/sau prenumele.

9. Înscrisuri autentice sau alte documente justificative pentru completarea unor rubrici, dupã caz.

10.Declarație notarială cu privire la regimul matrimonial ales.

În situaţiile în care, la depunerea cererilor de transcriere a certificatelor sau extraselor procurate din străinătate, se stabileşte că au intervenit modificări la numele şi/sau prenumele titularului actului, faţă de documentele ce însoţesc cererea de transcriere;
În situaţia în care se stabileşte că în certificatul sau extrasul eliberat de autorităţile străine au fost înscrise date care sunt în neconcordanţă cu cele înscrise în registrele de stare civilă române şi R.N.E.P., transcrierea se va face după îndreptarea erorilor de către autorităţile străine emitente iar cererea pentru transcriere se depune şi se soluţionează după clarificarea neconcordanţelor.

ATENŢIE:

a. Dacă actul provine dintr-un stat semnatar al Convenţiei de la Haga va trebui obligatoriu apostilat;
b. Dacă actul provine dintr-un stat cu care ROMÂNIA a încheiat TRATATE ŞI CONVENŢII bilaterale este scutit de apostilare, supralegalizare sau orice altă formalitate;
c. Actele care nu se regăsesc într-una din situaţiile prevăzute la lit. a. sau b. se supralegalizează, în conformitate cu prevederile art. 162 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat, cu modificările şi completările ulterioare;

Denumire fișier Mărime fișier Descarcă / vizualizează
Cerere de transcriere a actului de căsătorie 55.23 KB Descarcă