djepcjTRANSCRIEREA CERTIFICATELOR ŞI A EXTRASELOR DE NAŞTERE ÎNTOCMITE DE AUTORITĂŢILE STRĂINE ÎN REGISTRELE DE STARE CIVILĂ ROMÂNE


- Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- H.G.64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă.

DOCUMENTE NECESARE

1. Cererea de transcriere se adresează primarului unităţii administrativ-teritoriale de la domiciliul părintelui care solicită transcrierea; cererea se face de unul dintre părinţi sau prin împuternicit cu procură specială,autentificată sau în nume propriu.
Click aici pentru descărcarea cererii de transcriere a actului de naștere

Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate adresează cererea primarului de la ultimul domiciliu avut în ţară, iar dacă părinţii au avut domicilii diferite, cererea se depune la primăria de la ultimul domiciliu al unuia dintre părinţi, la primăria Sector 1 Bucureşti pentru cei care nu au avut niciodată domiciliul în România.

Minorii cu vârsta peste 14 ani vor solicita transcrierea certificatelor de naştere în nume propriu, asistaţi de unul dintre părinţi sau, după caz, de tutore, ori prin împuternicit cu procură specială; în cazul în care părinţii au domicilii diferite în ţară, primăria competentă privind transcrierea certificatului de naştere poate fi oricare din cele două primării pe raza cărora au domiciliul părinţii minorului.

Pentru persoanele care nu au împlinit vârsta de 18 ani, ai căror părinţi au domiciliul în străinătate, cererea de transcriere a certificatelor de naştere se depune:
- la primăria ultimului loc de domiciliu avut de părinţi în România, iar în cazul în care au avut domicilii diferite, la ultimul domiciliu al unuia dintre părinţi;
- la Direcţia de Stare Civilă a Sectorului 1 a municipiului Bucureşti, pentru cei ai căror părinţi nu au avut domiciliul în România;

Pentru cetăţenii români de peste 18 ani cu domiciliul în străinătate, cererea de transcriere a certificatelor de naştere se adresează:
- primarului unităţii administrativ-teritoriale de la ultimul loc de domiciliu avut în ţară;
- primarului sectorului I al municipiului Bucureşti, dacă nu au avut domiciliul în România.

Persoanele care fac dovada cetăţeniei române cu Certificatul de cetăţenie eliberat de Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie sau misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României depun cererea de transcriere a certificatelor/extraselor de stare civilă, procurate din străinătate, la D.S.C. - Sector 1 Bucureşti.

Persoanele care dobândesc cetăţenia română şi fac dovada domiciliului în România cu permis de şedere pe termen lung eliberat de Inpectoratul General pentru Imigrări vor adresa cererea de transcriere primarului unităţii administrativ-teritoriale a locului de domiciliu, potrivit datelor înscrise în permisul de şedere.

Persoanele care redobândesc cetăţenia română şi fac această dovadă cu Certificatul de cetăţenie eliberat de Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie sau misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României depun cererea de transcriere a certificatelor/extraselor de stare civilă procurate din străinătate la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau primăria unităţii administrativ-teritoriale de la ultimul loc de domiciliu avut în ţară, înainte de renunţarea la cetăţenia română.

2. Certificatul / extrasul de naştere eliberat de autorităţile străine în original, fotocopie şi traducere legalizată.

3. Actul de identitate în original şi fotocopie:
- pentru cetăţenii români cu domiciliul în ţară: carte de identitate, buletin de identitate, carte de identitate provizorie;
- pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate: titlul de călătorie/ paşaportul C.R.D.S în original şi fotocopie şi adeverinţă eliberată de structura de evidenţă din cadrul serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor de la ultimul domiciliu declarat în România de solicitant pentru a se stabili dacă S.P.C.L.E.P./primăria unităţii administrativ-teritoriale unde a fost depusă cererea are competenţă teritorială privind aprobarea transcrierii.
3. Certificat de căsătorie/certificate de naştere ale părinţilor după caz, în original şi fotocopii;
4. Declaraţie din partea părintelui care solicită transcrierea privind domiciliul minorului, în cazul în care părinţii acestuia au domicilii diferite; dacă transcrierea este solicitată prin împuternicit, declaraţia cu privire la domiciliul minorului va fi dată de către părintele care solicită transcrierea la un notar public (din ţară ori din străinătate) sau la oficiul consular român, (declaraţia nu se dă de către împuternicit);
5. Declaraţie din partea titularului actului ori a reprezentantului legal că nu mai există un alt act transcris/înscris sau reconstituit ( declaraţia nu se dă de către împuternicit).
6. Procura specială autentificată, în original (cu specificarea: “PENTRU TRANSCRIEREA CERTIFICATULUI SAU EXTRASULUI DE NAŞTERE ŞI ELIBERAREA CERTIFICATULUI ROMÂNESC”) şi traducerea în limba română, autentificată de un notar public (din ţară ori din străinătate) sau de oficiul consular român.
7. Înscrisuri autentice sau alte documente justificative pentru completarea unor rubrici, dupã caz.

În situaţia în care la depunerea cererilor de transcriere a certificatelor sau extraselor procurate în străinătate, se stabileşte că au intervenit modificări la numele şi/sau prenumele titularului actului, se va solicita pe lângă documentele care însoţesc cererea de transcriere şi alte documente necesare clarificării neconcordanţelor privind numele şi/sau prenumele.

În situaţia în care se stabileşte că în certificatul sau extrasul eliberat de autorităţile străine au fost înscrise date care sunt în neconcordanţă cu cele înscrise în registrele de stare civilă române şi R.N.E.P., transcrierea se va face după îndreptarea erorilor de către autorităţile străine emitente.

ATENŢIE:
a. Dacă actul provine dintr-un stat semnatar al Convenţiei de la Haga va trebui obligatoriu apostilat;
b. Dacă actul provine dintr-un stat cu care ROMÂNIA a încheiat TRATATE ŞI CONVENŢII bilaterale este scutit de apostilare, supralegalizare sau orice altă formalitate;
c. Actele care nu se regăsesc într-una din situaţiile prevăzute la lit. a. sau b. se supralegalizează, în conformitate cu prevederile art. 162 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat, cu modificările şi completările ulterioare;

Denumire fișier Mărime fișier Descarcă / vizualizează
Cereri de transcrieri a actului de naștere 55.23 KB Descarcă