djepcjINFORMARE

PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL EFECTUATĂ DE CĂTRE D.J.E.P.CLUJ

         Prin Dispoziția directorului executiv al D.J.E.P.Cluj nr. 19 din data de 25.05.2018 , la nivelul D.J.E.P.Cluj este desemnat responsabil cu protecția datelor cu caracter personal , conform Regulamentului U.E. nr. 679/2016, consilier Cionca Sorin;

     Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal sunt: Consilier Cionca Sorin,  Mun. Cluj-Napoca, str. Aviator Bădescu nr. 7-9, cod poștal 400196, Jud. Cluj; Tel. (0040)264-450406, Fax.(0040)264-450405; e-mail: djep_cluj@cj.e-adm.ro

     Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, în cazul în care datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată sunt colectate de la aceasta , impune, potrivit art.13, furnizarea următoarelor categorii de informații:

     Identitatea și datele de contact ale operatorului de date cu caracter personal:Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date București (înființată în baza H.G. NR. 1367 DIN 2009); Mun.București str. Obcina Mare nr. 2 , Sector 6;  tel 021-413.54.42; 021-746.70/47/8/9, Fax. 021-413.50.49; e-mail depabd@mai.gov.ro

     Identitatea și datele de contact ale reprezentantului operatorului datelor cu caracter personal: Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Cluj; Mun. Cluj-Napoca, str. Aviator Bădescu nr. 7-9, cod poștal 400196, Jud. Cluj;  Tel. (0040)264-450406, Fax. (0040)264-450405; e-mail: djep_cluj@cj.e-adm.ro

Scopurile și baza legală a prelucrărilor:

În conformitate cu legislația națională (OG nr. 84/2005, OUG nr. 97/2005, HG nr. 1375/2006, Legea nr. 119/1996, HG nr. 64/2011) și europeană (Regulamentul 2016/679/UE) în vigoare, D.J.E.P.Cluj are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate.

D.J.E.P.Cluj prelucrează datele dumneavoastră personale în conformitate cu prevederile GDPR , în calitate de operator, prin intermediul serviciilor/birourilor/compartimentelor, în conformitate cu prevederile specifice aplicabile, pentru derularea următoarelor activități:

-relații publice/petiționare/formulare de puncte de vedere la solicitările persoanelor fizice

-îndeplinirea atribuțiilor legale privind producerea/eliberarea actelor de identitate

-îndeplinirea atribuțiilor legale privind gestionarea actelor de stare civilă

-îndeplinirea atribuțiilor legale privind valorificarea datelor

Temeiul legal al prelucrării datelor

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pentru îndeplinirea obligațiilor legale care îi revin operatorului (DJEP) conform articolului 6 alin. 1 litera c) și f) din GDPR.

Tipurile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

Politica privind protecția și securitatea datelor personale a D.J.E.P. este de a colecta numai datele personale necesare în scopurile menționate și de a solicita persoanelor vizate să ne comunice numai acele date cu caracter personal strict necesare îndeplinirii acestor scopuri.

Categoriile de date personale (clasice sau digitale) supuse prelucrărilor la nivelul serviciilor/birourilor/compartimentelor din cadrul D.J.E.P.  sunt următoarele:

Pentru relații publice/petiționare/formulare de puncte de vedere la solicitările persoanelor fizice: nume, prenume, semnătură, detalii de contact (număr de telefon personal, adresă de email, adresă de domiciliu/reședință).

Pentru producerea/eliberarea actelor de identitate: CNP, nume, prenume, pren. tată, pren. mamă, sex, Loc și dată naștere, Domiciliul actual, Domiciliul anterior (la schimbări de domiciliu), serie și număr CI/BI, nume anterior, stare civilă, situație militară, studii și ocupația actuală, copii minori (nume și prenume, data nașterii, localitatea și județul de naștere), poza.

Pentru gestionarea actelor de stare civilă: CNP, nume, prenume, pren. tată, pren. mamă , sex, Loc și dată naștere, Domiciliul actual, Domiciliul anterior, serie și număr CI/BI , nume anterior, stare civilă.

Pentru valorificarea datelor: Destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal sunt atât cei prevăzuți de lege, cât și cei cărora le sunt furnizate date cu caracter personal în condițiile obținerii consimțământului persoanei vizate. Destinatarii sunt obligați să utilizeze datele cu caracter personal numai pentru destinația stabilită și să asigure protecția acestora, în condițiile legii;

Perioada pentru care sunt stocate datele cu caracter personal: Datele dumneavoastră sunt stocate pe perioada necesară efectuării tuturor demersurilor întreprinse pentru susținerea activităților serviciilor/birourilor/compartimentelor din cadrul D.J.E.P. de relații publice, petiționare, formulare puncte de vedere, îndeplinirea atribuțiilor legale și de valorificare, după care vor fi arhivate potrivit legislației aplicabile.

Drepturile dumneavoastră și modul de exercitare al acestora: Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiați de :

     Dreptul de acces-click aici

     Dreptul de  rectificare-click aici

     Dreptul de  ștergere-click aici

     Dreptul de restricționare a prelucrării datelor cu caracter personal-click aici

     Dreptul la opoziție a prelucrării datelor cu caracter personal-click aici

     Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizată.

     Dreptul de informare cu privire la incidentele de securitate.

     Dreptul de a retrage consimțământul.

     Dreptul de a depune plângere-la autoritatea de supraveghere competentă, respectiv:

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL.

     Mun . București , Blvd. G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30 Sector 1 cod poștal 010336;

     Tel. +40.318.059.211; Fax.+40.318.059.602;

      e-mail anspdcp@dataprotection.ro