djepcj Eliberarea cărților electronice de identitate se face în cadrul proiectului pilot aflat în faza de implementare care vizează testarea funcționalităților necesare și implicit îmbunătățirea acestor funcționalități, pentru generalizarea sistemului la nivel național, în primă instanţă, se pot elibera cărţi electronice de identitate doar  persoanelor cu domiciliul pe raza județului Cluj, cu vârsta peste 18 ani și motivul expirare.

Potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, actul electronic de identitate se eliberează de către serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor de la locul de domiciliu sau reşedinţă al persoanei fizice, în baza cererii depusă  personal şi a documentelor cu care potrivit legii, se face dovada  numelui de familie şi a prenumelui, datei de naştere, stării civile, cetăţeniei române,  adresei de domiciliu / reşedinţă,  achitării contravalorii actului de identitate, respectiv:

  • actul de identitate,
  • certificatul de naștere, original
  • certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soțului supraviețuitor, original,
  • certificatul/hotărârea judecătorească de divorț definitivă/irevocabilă, după caz, original,

Documentele prezentate de solicitant sunt scanate și introduse în mod electronic în aplicația informatică, iar solicitantul va semna cererea listată de sistemul informatic în fața funcționarului public de la ghișeu.

Dacă cetățeanul nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecătorească de divorț, dovada statutului civil și, după caz, a numelui se poate face cu certificatul de naștere sau de căsătorie cu mențiuni pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate; în cazul modificărilor intervenite în străinătate cu privire la datele de stare civilă, solicitantul actului de identitate prezintă certificatul de naștere sau de căsătorie cu mențiunile aplicate, care să dovedească statutul civil și numele pe care solicitantul le are la data depunerii cererii.

  • certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta de până la 14 ani, care își schimbă domiciliul împreună cu solicitantul actului de identitate,
  • extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum și, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reședință, original,

Extrasul de carte funciară trebuie să fie obținut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii și poate fi prezentat și în format electronic;

  • documentul cu care face dovada achitării contravalorii actului de identitate.

Termenul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea cărții electronice de identitate, astfel cum a fost stabilit prin art.15, alin. (5) din  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, precum și pentru stabilirea formei și conținutului actelor de identitate, ale dovezii de reședință și ale cărții de imobil, este de până la 30 de zile de la data înregistrării cererii, iar în situații deosebite acesta putând fi prelungit cu cel mult 15 zile de către şeful serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor.

 

Documentele cu care se face dovada adresei de domiciliu-click aici