djepcjATENȚIE !!!

Depunerea cererilor pentru înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței, se va desfășura exclusiv prin programare prealabilă pe site-ul www.djepcluj.ro, secțiunea Programări online sau la numărul de telefon 0733504712.

IMPORTANT

Cetăţenii români au dreptul să îşi stabilească sau să îşi schimbe, în mod liber, domiciliul ori reşedinţa, cu excepţia cazurilor expres prevăzute de lege.

Reşedinţa persoanei fizice este acolo unde declară că are locuinţa secundară, alta decât cea de domiciliu.

  • Persoana fizică care locuieşte mai mult de 15 zile la adresa la care are locuinţa secundară este obligată să solicite înscrierea în actul de identitate a adresei de reședință;

!!!Persoana care găzduieşte o altă persoană care nu are înscrisă în actul de identitate adresa la care locuiește efectiv, după trecerea termenului de 15 zile are obligaţia de a se prezenta împreună cu aceasta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor de la locul unde este situat imobilul, în vederea exprimării consimţământului de primire în spaţiu, făcând excepţie persoanele care locuiesc la o altă adresă decât cea de domiciliu în interesul serviciului sau în scop turistic.

  • Solicitarea înscrierii în actul de identitate a vizei de reședință se face la:
    • Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor pe raza căruia se stabilește reședința;
  • Cartea de identitate pe care a fost înscrisă viza de reședință se înmânează personal titularului sau prin împuternicit pe bază de procură specială autentificată la notarul public român sau pe bază de procură specială autentificată la misiunile diplomatice/oficiile consulare de carieră ale României din străinătate sau pe bază de procură întocmită la autoritățile străine competente, caz în care procura va fi prezentată tradusă și legalizată;

ACTE NECESARE

Notă: extrasul de carte funciară trebuie să fie obţinut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii şi poate fi prezentat şi în format electronic;

În situaţia în care solicitantul nu este titularul dreptului de proprietate asupra imobilului, este necesară declaraţia de primire în spaţiu a găzduitorului, însoţită de actul de proprietate al acestuia care  se consemnează pe cerere în prezenţa lucrătorului de evidenţă;

DECLARAŢIA DE PRIMIRE ÎN SPAŢIU A GĂZDUITORULUI poate fi dată în ţară, cu cel mult 90 de zile înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate în faţa:

  1. poliţistului de siguranţă publică;
  2. notarului public;

         ori, în străinătate, cu cel mult 6 luni înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate:

  1. la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din străinătate;
  2. la autorităţile străine competente (în acest caz, declaraţia de primire în spaţiu va fi prezentată tradusă, legalizată şi apostilată - unde este cazul);

!!!!Pentru persoanele care solicită stabilirea reşedinţei în locuri de cazare în comun – cămine internate şcolare, campusuri universitare, instituţii de ocrotire/centre de servicii sociale sau în centre educative, dovada adresei de reşedinţă se face cu declaraţia scrisă a conducătorului instituţiei sau centrului ori a persoanei abilitate de acesta, consemnată pe cerere la rubrica destinată consimţământului titularului spaţiului de locuit, prin înscrierea numelui de familie şi a prenumelui, a seriei şi numărului actului de identitate, a datei şi a semnăturii peste care se aplică, opţional, ştampila instituţiei în cauză.


DOCUMENTE CU CARE SE FACE  DOVADA ADRESEI DE REȘEDINȚĂ-click aici