djepcjATENȚIE !!!

Depunerea cererilor pentru înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței, se va desfășura exclusiv prin programare prealabilă pe site-ul www.djepcluj.ro, secțiunea Programări online sau la numărul de telefon 0733504712.

Cetăţenii români au dreptul să îşi stabilească sau să îşi schimbe, în mod liber, domiciliul ori reşedinţa, cu excepţia cazurilor expres prevăzute de lege.
Cetăţenii români nu pot avea în acelaşi timp decât un singur domiciliu şi/sau o singură reşedinţă.
În cazul în care aceştia deţin mai multe locuinţe, îşi pot stabili domiciliul sau reşedinţa în oricare dintre ele.
În consecinţă, te invităm să cunoşti ce trebuie să faci pentru obţinerea Vizei de reşedinţă:

Ce este reşedinţa? Reşedinţa persoanei fizice este acolo unde declară că are locuinţa secundară, alta decât cea de domiciliu.
Cine poate solicita înscrierea menţiunii de stabilire a reşedinţei:
• Persoana fizică care locuieşte mai mult de 15 zile la adresa la care are locuinţa secundară
• Persoana care găzduieşte o altă persoană, în mod neîntrerupt, pe o perioadă mai mare de 30 de zile, excepţie făcând persoana care locuieşte la o altă adresă decât cea de domiciliu, în interesul serviciului sau în scop turistic are obligaţia de a anunţa poliţia sau serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor de la locul unde este situat imobilul.

Locul depunerii cererii – Cererea şi actele necesare se depun, personal, la Camera 9 din cadrul D.J.E.P. Cluj
Date de contact — mun. Cluj Napoca , str. Aviator Bădescu, nr. 7-9, jud. Cluj, nr. de telefon – 0264 450 406

ACTE NECESARE
• cererea pentru înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței (cerere tip, se semnează în prezența personalului DJEP Cluj);
Click aici pentru descărcarea cererii - Atenție: se listează față-verso (timp mediu de completare 3 minute)
• Actul de identitate în care urmează a se înscrie menţiunea de stabilire a reşedinţei;
• Documentul cu care se face dovada adresei de reşedinţă. Original si copie xerox.

Documentele care fac dovada adresei de reşedinţă (click):

1. Acte încheiate în condiții de validitate, prevăzute de legislația română în vigoare, privind titlul locativ
2. Declaraţia scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau juridică, de primire în spaţiu, însoţită de unul dintre documentele prevăzute la punctul 1.

3. Declaraţia pe proprie răspundere a solicitantului (anexa nr. 14), însoţită de nota de verificare a poliţistului de ordine publică, prin care acesta va certifica existenţa unui imobil şi faptul că solicitantul locuieşte efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta documentele prevăzute la punctele 1. şi 2.
Click aici pentru a descărca Anexa 14 (timp mediu de completare 2 minute)

- ATENŢIE: nota de verificare este solicitată de biroul de evidenţă, nu de cetăţean.

- pentru minorii şi persoanele fizice puse sub interdicţie, declaraţia se dă şi se semnează de către părinţi sau de către reprezentanţii lor legali.

4. Documentul eliberat de primării, din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol (adeverinţă nu mai veche de 30 de zile de la data depunerii cererii).

- În situaţia în care solicitantul nu deţine un act privind titlul locativ, încheiat în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare, găzduitorul sau, după caz, reprezentantul său legal îşi va exprima consimţământul prin completarea rubricii corespunzătoare din Cererea pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedintei, în prezenţa personalului D.J.E.P. Cluj., sau printr-o declaraţie dată în faţa poliţistului de ordine publică, a notarului public ori a funcţionarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României.

- În situaţia în care găzduitorul nu se poate prezenta la D.J.E.P. Cluj., declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori în faţa poliţistului de ordine publică din cadrul unităţii de poliţie pe a cărei rază teritorială este situat imobilul.

Termen de soluţionare: 

• Conform prevederilor legale, termenul de soluționare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate sau pentru înscrierea vizei de resedință în actul de identitate este de până la 30 de zile de la data înregistrării cererii la Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Cluj. În situații deosebite, termenul poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de către șeful Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Cluj;

• Termenul efectiv de eliberare a actelor de identitate la nivelul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Cluj este de 10 zile lucrătoare;

• În cazul în care un cetățean se află într-o situație deosebită ce poate justifica solicitarea eliberării actului de identitate într-un termen mai scurt de 10 zile lucrătoare (ex. motive medicale, deplasare urgentă în altă localitate sau în alt stat, susținerea unor concursuri de admitere sau examene, efectuarea unor operațiuni notariale/bancare/poștale, etc.), acesta se va adresa lucrătorului de la ghișeu și va prezenta documente în susținere sau se va adresa conducerii instituției (șefului de serviciu), care va analiza și va dispune, după caz, măsuri pentru soluționarea în timp util a cererii acestuia (extras din Îndrumarea nr. 22 din 17.12.2015 a Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date București).