djepcjServiciul de Evidenţă Persoane are principalele atribuții:

1.Coordonează si controlează metodologic activitatea de soluționare a cererilor pentru eliberarea actelor de identitate, cea de soluționare a cererilor pentru înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea resedinței, precum si cea de primire a cererilor si de eliberare a celorlalte documente, în cadrul ghiseului unic, de către serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor de pe raza județului Cluj, în vederea asigurării unui mod unitar de aplicare a reglementărilor legale incidente acestor activități;

2.Îndrumă serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor si solicitărilor de puncte de vedere de specialitate;

3.Monitorizează activitatea serviciilor publice comunitare locale de evidență a persoanelor pe linia punerii în legalitate cu acte de identitate a cetățenilor români care nu au solicitate eliberarea unui (nou) act de identitate în termenul prevăzut de cadrul legal în vigoare si întocme;te periodic raportul de analiză pe care îl înaintează Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor;

4.Soluționează cererile cetățenilor care solicită atribuirea de cod numeric personal (C.N.P.) pentru obținerea unor drepturi prevăzute de lege de la direcțiile de pensii si pentru întocmirea titlurilor de proprietate;

5.Primeste transmite către Direcția Generale pentru Evidența Persoanelor cererile de eliberare a certificatelor privind domiciliul înregistrat în Registrul Național de Evidență a Persoanelor în vederea valorificării de către cetățenii români a unor drepturi în străinătate;

6.Soluționează cererile cetățenilor prin care sunt solicitate informații de interes public, precum si petițiile sau reclamațiile înregistrate la nivel județean, în domeniul evidenței persoanelor;

7.Organizează activitățile de formare si pregătire profesională a personalului serviciilor publice comunitare locale de evidență a persoanelor, elaborând, după caz, materiale documentare în acest sens;

8.Colaborează cu structurile subordonate ale Inspectoratului General al Poliției Române ori cu alte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, respectiv cu structurile teritoriale ale Direcției pentru Evidența Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date cu cele ale Direcției Generale de Pasapoarte, pentru realizarea atribuțiilor comune în scopul eficientizării activității specifice;

9.Asigură valorificarea Registrului Național de Evidență a Persoanelor datelor cu caracter personal, la cererea persoanelor fizice si juridice, autorităților si instituțiilor publice centrale, județene si locale, potrivit dispozițiilor legale si a procedurilor de lucru stabilite în domeniul protecției persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date;

10.Efectuează verificările necesare si actualizează Registrul Național de Evidență a Persoanelor ca urmare a comunicărilor primite de la structurile teritoriale ale Direcției Generale de Pasapoarte privind cetățenii români care si-au stabilit domiciliul în străinătate, respectiv a celor care au solicitat pa;aport si nu figurează în evidențele specifice pe linie de evidență a persoanelor;

11.Colaborează cu unitățile sanitare si de protecție socială de pe raza județului în vederea punerii în legalitate a persoanelor fără documente de identitate;

12.Constată contravenții si aplică sancțiuni, în condițiile legii;

Compartimentul Regim Evidență si Ghiseu Unic, aflat în subordinea Serviciului Evidență Persoane, are principalele atribuții:

 1. Primește cererile si documentele necesare eliberării actelor de identitate pentru rezolvarea unor situații deosebite, pentru testarea si cunoa$erea aplicațiilor ori urmărirea modului de funcționare a tehnicii din dotare;
 2. Primește cererile si documentele necesare pentru înscrierea în actul de identitatea a mențiunii privind stabilirea resedinței;
 3. Actualizează Registrul Național de Evidență a Persoanelor;
 4. Coordonează si controlează metodologic activitatea de primire a cererilor si de eliberare a actelor de identitate, precum si a altor documente, în cadrul ghi;eului unic, de către serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor din județul Cluj;
 5. Desfășoară, la solicitarea autorităților si persoanelor fizice interesate, acțiuni cu stația mobilă în vederea punerii în legalitate cu documente de identitate a cetățenilor aflați în situații deosebite (persoanele care domiciliază în localități izolate, netransportabile, internate în unități sanitare si de protecție socială, etc.);

Prin act de identitate se înțelege:

 • cartea de identitate
 • cartea de identitate provizorie
 • buletinul de identitate, aflat în termen de valabilitate.
 • cartea electronică de identitate (în curs de implementare)

Actul de identitate se eliberează cetăţeanului român care a împlinit vârsta de 14 ani şi care domiciliază pe teritoriul României, prin care se dovedeşte identitatea, cetăţenia română şi domiciliul titularului;

 • Cartea de identitate se eliberează cu termen de valabilitate:
 • de  4 ani pentru persoanele cu vârstă cuprinsa între 14-18 ani;
 • de  7 ani pentru persoanele cu vârstă cuprinsa între 18-25 ani;
 • de 10 ani după împlinirea vârstei de 25 ani;
 • permanent după împlinirea vârstei de 55 ani.
 • Cartea de identitate provizorie se eliberează cetăţeanului român când acesta nu posedă actele necesare eliberării cărţii de identitate sau are statutul de cetăţean român cu domiciliul în străinătate şi reşedinţa în România.
 • Durata de valabilitate a cărţii de identitate provizorie se stabileşte de către autoritatea emitentă, nu mai puţin de 30 de zile, respectiv nu mai mult de 1 an.

Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Cluj, cu sediul în Loc. Cluj-Napoca, Str. Aviator Bădescu Nr.7-9, instituţie care funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Cluj, eliberează cărţi de identitate pentru toţi locuitorii Judeţului Cluj în următoarele cazuri:

 • la împlinirea vârstei de 14 ani;
 • la expirarea termenului de valabilitate;
 • dacă s-a modificat numele sau prenumele titularului;
 • în cazul schimbării domiciliului;
 • în cazul schimbării denumirii sau rangului localităților și străzilor, al renumerotării imobilelor, sau rearondării acestora, al înființării localităților sau străzilor;
 • în cazul atribuirii unui nou C.N.P.;
 • în cazul deteriorării actului de identitate;
 • în cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate;
 • când fotografia din actul de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;
 • în cazul schimbării sexului;
 • în cazul anulării;

Nu se soluționează la sediul Direcția Județeană de Evidența Persoanelor Cluj, cererile pentru întocmirea actelor de identitate referitoare la:

 • schimbarea domiciliului din străinătate în România;
 • solicitarea eliberării primului act de identitate ca urmare a dobândirii/redobândirii cetățeniei române;
 • eliberarea cărții de identitate provizorii;

Termen de soluționare pentru eliberarea actului de identitate:

        Termenul de soluționare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de până la 30 de zile de la data înregistrării cererii la Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Cluj. În situații deosebite, termenul poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de către șeful Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Cluj;

       Termenul efectiv de eliberare a actelor de identitate la nivelul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Cluj este de 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii, Dispoziției nr. 170 din 17.07.2023 a Directorului Executiv;

        Termenul efectiv de eliberare a actelor de identitate în care s-a înscris mențiunea privind stabilirea reședinței la nivelul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Cluj este de 5 zile lucrătoare, conform Dispoziției nr. 170 din 17.07.2023 a Directorului Executiv;

  • De asemenea, conform adresei Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor nr. 3383883 din 12.07.2023 termenul de producție a cărților de identitate este de maxim 5 zile lucrătoare, respectarea acestui termene revenind birourilor județene de administrarea bazelor de date privind evidența persoanelor însărcinate cu producerea cărților de identitate.

  • În cazul în care un cetățean se află într-o situație deosebită ce poate justifica solicitarea eliberării actului de identitate sau înscrierea mențiunii privind stabilirea reședinței în actul de identitate într-un termen mai scurt decât cel prevăzut mai sus  (ex. motive medicale, deplasare urgentă în altă localitate sau în alt stat, susținerea unor concursuri de admitere sau examene, efectuarea unor operațiuni notariale/bancare/poștale etc.), acesta se va adresa conducerii instituției, va depune o cerere și va prezenta documente în susținere, care va analiza și va dispune, după caz, măsuri pentru soluționarea în timp util a cererii acestuia, conform Dispoziției nr. 170 din 17.07.2023 a Directorului Executiv.

            ȘEF SERVICIU: GREȚA CLAUDIA-MARIA

     Tel: 0264-450407

  GHIȘEU UNIC:
  Depunerea documentelor necesare pentru eliberarea Cărţii de Identitate
  camera 9
  Tel: 0264-450406 interior 106 sau 117

  Eliberarea Cărţii de Identitate
  camera 10
  Tel: 0264-450406 interior 106 sau 117