djepcjDECLARAȚIA DE POLITICĂ

A DIRECTORULUI EXECUTIV

AL DIRECȚIEI JUDEȚENE DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR CLUJ

REFERITOARE LA CALITATE ȘI OBIECTIVELE ACESTEI POLITICI

 

 

Managementul  Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Cluj acordă o atenţie deosebită implementării politicii referitoare la calitate care este parte integrantă a politicii generale a organizației.

Implementarea și menținerea  unui sistem de management al calității în conformitate cu cerințele standardelor în vigoare ISO 9001:2015 are ca scop atât demonstrarea capacității organizației de a oferi servicii de calitate cât și controlul calității acestora.  Dezvoltarea continuă folosind un proces de îmbunătăţire permanentă reprezintă totalitatea politicilor şi procedurilor concepute şi implementate de către managementul şi personalul instituției care este coordonat  în așa fel încât să depună toate eforturile, cunoştinţele și competenţele profesionale pentru împlinirea nevoilor şi aşteptărilor beneficiarilor de servicii, prin introducerea şi menţinerea unui înalt nivel calitativ al tuturor activităţilor desfăşurate. Beneficiile implementării sistemului calităţii sunt:

 • asigurarea clienţilor de capabilitatea instituției de a furniza în mod consecvent servicii de specialitate cu un înalt grad de profesionalism;
 • satisfacerea în timp real a cerinţelor persoanelor fizice și juridice şi obţinerea unui grad ridicat de satisfacţie a acestora;
 • implementarea activităţilor de monitorizare în scopul eliminării riscurilor existente şi utilizării cu eficienţă a resurselor alocate;
 • dezvoltarea activităţilor de prevenire şi control pentru protejarea resurselor alocate împotriva pierderilor datorate risipei, abuzului, erorilor sau fraudelor.

    

Din perspectiva beneficiarilor este importantă calitatea unor astfel de servicii, iar din  perspectiva managementului de vârf asigurarea unui acces real, eficienţa dar şi eficacitatea acestor servicii reprezintă obiective ce trebuie îndeplinite.

Pentru punerea în practică a acestei politici, conducerea Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Cluj, îşi propune îndeplinirea următoarelor obiective:

 • însușirea și respectarea cerințelor legale și a reglementărilor aplicabile domeniului de activitate;
 • asigurarea resurselor umane necesare, menţinerea şi dezvoltarea celor mai adecvate surse interne şi externe necesare asigurării cu personal competitiv în vederea realizării obiectivelor organizaţiei;
 • asigurarea procesului de formare și perfecționare a angajaților prin metode de instruire, de creștere a gradului de relaționare dintre aceștia, lucrul în echipă și implicarea lor în dezvoltarea instituției, sporirea nivelului de calificare a personalului care poate contribui la creşterea motivaţiei pentru realizarea obiectivelor;
 • crearea unui program participativ de implicare a angajaţilor în procesul de luare a deciziilor, ceea ce permite stabilirea legăturii dintre implicare şi performanţa acestora;
 • creșterea gradului de implicarea a angajaţilor în vederea realizării obiectivelor acesteia;
 • implementarea măsurilor de prevenire și combatere a faptelor de corupție în rândul personalului punând accent pe responsabilitate și responsabilizare, etică, morală și integritate, transparență decizională;
 • asigurarea unui management eficient prin planificarea riguroasă a activităților desfășurate, măsurarea gradului de îndeplinire cuprinzând elementele strategice majore: obiective, activități, rezultate, indicatori, riscuri și ipoteze, împreună cu instrumentele de planificare esențiale: grafice de implementare a activităților, grafice de resurse;
 • asigurarea beneficiarilor de prestarea unor servicii de cea mai bună calitate, asigurând corectitudinea și eficacitatea activităților de planificare, organizare, coordonare și ținere sub control a calității, în scopul de a garanta obținerea rezultatelor proceselor sau produselor la nivelul calitativ dorit;
 • asigurarea accesului beneficiarilor serviciilor prestate la informațiile de interes public prin luarea tuturor măsurilor organizatorice necesare implementării în totalitate a legii privind liberul acces la informaţiile de interes public în scopul creșterii transparenței activității instituției și întărirea controlului societăţii civile asupra acesteia;
 • realizarea unui program de management al resurselor financiare în vederea asigurării unui cadru economico-financiar corespunzător funcționării optime a instituției.

 

Conducerea Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Cluj își ia angajamentul de a îmbunătăţi procesele proprii, în vederea satisfacerii solicitărilor clientului în mod eficace şi în condiţii de maximă eficienţă economică. Îmbunătăţirea continuă este inclusă în modul de a munci şi este asumată ca o valoare fundamentală la nivelul întregului personal.

 

 

 DIRECTOR EXECUTIV                                                       CLUJ-NAPOCA

         FILIP CARMEN-MIHAELA                                                    04 ianuarie 2021