djepcjACTE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZĂ

ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA

 DIRECȚIEI JUDEȚENE DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR CLUJ

 • Legea nr.105/2022- pentru modificarea și completarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, precum și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr.41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice;
 • O.G. nr. 84/2001- privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G. nr.123/2002-pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;
 • O.U.G. nr. 97/2005– privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.109/2007-privind reutilizarea informațiilor din instituțiile publice.
 • O.U.G. nr. 82/2012- pentru modificarea și completarea unor acte normative privind evidența persoanelor, actele de identitate ale cetățenilor români, precum și actele de rezidență ale cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European rezidenți în România, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr. 295/2021– pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor Ordonanței de urgență a Guvernului 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români precum și pentru stabilirea formei și conținutului actelor de identitate, ale dovezii de reședință și ale cărții de imobil;
 • O.G. 2/2001- privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 119/1996- cu privire la actele de stare civilă, republicată;
 • H.G. nr. 64/2011- pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr. 220/2006– pentru aprobarea Normelor de lucru privind procurarea şi transmiterea în străinătate a certificatelor şi extraselor de pe actele de stare civilă, precum şi a datelor cu privire la domiciliul şi reşedinţa unor persoane, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 544/2001– privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.G. nr. 27/2002– privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002;
 • Legea nr. 16/1996- a Arhivelor Naţionale, republicată;
 • Legea nr. 182/2002- privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G. nr. 781/2002- privind protecţia informaţiilor secret de serviciu;
 • H.G. nr. 585/2002- pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G. nr. 1349/2002- privind colectarea, transportul, distribuirea şi protecţia pe teritoriul României, a corespondenţei clasificate cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.G. nr. 33/2002- privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G. nr. 801/2016- pentru stabilirea procedurilor de colectare şi ştergere a datelor persoanelor cu identitate declarată, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă şi evidenţa persoanelor;
 • Legea 287/2009– Codul Civil, republicat;
 • Legea 267/2021- pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative.
 • O.G.57/2019- privind Codul administrativ;
 • Ordin 600/2018- privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;